Vispārējie produkcijas piegādes noteikumi

1. Vispārējo noteikumu akceptēšana

Visas KSAN SIA (turpmāk - KSAN) produkcijas (turpmāk - Produkcija) piegādes notiek pamatojoties uz KSAN akceptēto Pircēja pasūtījuma pamata un regulējamas saskaņā ar šiem Vispārējiem produkcijas piegādes noteikumiem (turpmāk – Vispārējie noteikumi). Vispārēji noteikumi var tikt grozīti tikai savstarpēji vienojoties starp SIA KSAN un pircēju. Produkcija tiek piegādāta pamatojoties uz SIA KSAN akceptēto Pircēja pasūtījuma.

2. Cena

2.1. Cenas ir norādītas bez PVN.

2.2. Līdz piegādes brīdim KSAN var mainīt cenas atbilstoši ar Produkcijas piegādi saistīto nodokļu un nodevu apmēru izmaiņām.

3. Norēķinu kārtība

3.1. Pircējs veic maksājumus uz KSAN norādīto bankas kontu, ievērojot faktūrrēķinā norādīto apmaksas termiņu, bez jebkādām atlaidēm vai ieskaitiem (ja tie tieši šiem mērķiem tika saskaņoti starp pusēm rakstveidā). Ja KSAN faktūrrēķinā nav norādīts apmaksas termiņš, tad maksājums jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no faktūrrēķina izstādīšanas dienas.

3.2. Maksājums uzskatams par notikušu pēc tā iegrāmatojuma KSAN norēķinu kontā.

3.3. Ja starp KSAN un pircēju noslēgtajā rakstveidā aktā netiek noteikts savādāk, par maksājumu termiņa kavēšanu pircējam, bez iepriekšējā KSAN brīdinājumā ir jāmaksā arī kavējuma procenti ar likmi 36% (trīsdesmit seši procenti) gadā.

4. Piegāde

4.1. Ja starp KSAN un pircēju rakstveidā noslēgtajā līgumā netiek noteikts savādāk, piegāde notiek ievērojot Starptautiskos tirdzniecības noteikumu (INCOTERMS 2000) CPT noteikumus līdz KSAN akceptētajā pasūtījumā norādītajam piegādes galamērķim.

4.2. Piegādes aizkavēšanās gadījumā vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, KSAN par to informē pircēju un nosaka jaunu piegādes datumu. Ja pircējs uzskata, ka jaunais piegādes termiņš priekš viņa ir nesamērīgs, tad pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma pie kā viņš atteicas celt jebkādas prasības vai pieprasīt jebkādus zaudējumus vai sankcijas no KSAN.

5. Produkcijas pieņemšana

5.1. Pircējs rūpīgi pārbauda piegādāto Produkciju pēc kvalitātes un kvantitātes 7 (septiņu) darba dienu laikā no Produkcijas piegādes dienas. Produkcijas neatbilstības gadījumā pircējs paziņo par to KSANam rakstveidā.

5.2. Produkcija ir uzskatāma par pieņemtu pēc kvalitātes un kvantitātes bez jebkādiem trūkumiem, neatbilstības un vainas, ja Pircējs rakstveidā neinformē KSAN par gadījumiem, kas ir norādīti 5.1. punktā.

5.3. Produkcijas neatbilstības abpusējās konstatēšanas gadījumā KSAN nosaka termiņus neatbilstošās Produkcijas maiņai. Gadījumā, ja apmainīt neatbilstošu Produkciju iespējas nepastāv, pirkuma maksa tiek samazināta par neatbilstošās Produkcijas vērtību.

5.4. Gadījumā, ja tiks konstatēta Produkcijas partijas daļas neatbilstība akceptētajam pasūtījumam, pircējs apņemas apmaksāt pirkuma maksu par produkcijas daļu, kas atbilst specifikācijai, saskaņā ar šiem Vispārējiem noteikumiem vai starp pusēm parakstīto līgumu.

6. Garantija

6.1. KSAN garantē, ka uz piegādes brīdi Produkcija atbilst specifikācijām.

6.2. KSAN negarantē (tieši vai netieši) peļņas gūšanu, piemērotību konkrētām vajadzībām, piemērošanu vai ražošanas procesu vai citu (pat, ja tas ir zināms KSAN vai balstās uz īpašam vai vispārēju apgalvojumu, ko rekomendēja KSAN, piemēram, specifikācijās).

7. Atbildība

7.1. KSAN uzņemas atbildību tikai par Produkcijas kvalitāti atbilstoši likumdošanu saistību tiesību jomā.

7.2. Pircēja pienākums pārbaudīt Produkcijas atbilstību intelektuāla īpašuma aizsardzības tiesību normām un atbilstību Pircēja specifiskām prasībām, piemērošanai un ražošanas metodēm.

7.3. Neskatoties uz visu minēto šajos Vispārējos noteikumos, kopēja summēta KSAN atbildība par jebkādiem iemesliem, ieskaitot, bet neaprobežojoties, ar trūkumiem vai neatbilstību ir ierobežota ar vērtību, kas ir samaksāta par neatbilstošu Produkciju vai Produkciju ar trūkumiem.
KSAN neatbild par negūtu peļņu, apgrozījuma zaudēšanu, ražošanas vai reputācijas zaudēšanu, ar ko tieši vai netieši cieš Pircējs. Minētie ierobežojumi nav spēkā, ja KSAN pieļauj acīmredzamu rupju neuzmanību, tīšu pārkāpumu vai krāpšanu.

8. Nepārvarama vara

Neviena no pusēm nevar būt atbildīga pret otru par savu saistību neizpildīšanu, izņemot saistību maksāt par piegādāto Produkciju (t.sk. par samaksas kavējumu), par šķērsli, kuru puse nevarēja kontrolēt, un nevarēja sagaidīt saprātīgā termiņā. Par šādu šķērsli ir uzskatāmi, bet ar to neierobežojas, streiki, avārijas, spridzināšana, ugunsgrēki, embargo, karš (izsludināts vai neizsludināts), teroristiskie akti, materiālu rekvizīcija, uzņēmumu, mašīnu vai iekārtu izjaukšana, enerģijas vai transportēšanas ierobežojumi, un piegāžu uztrūkumi vai nokavējumi no piegādātājiem, kas ir saistīti ar šādiem iemesliem.

9. Īpašumtiesību paturēšana

Piegādātā Produkcija ir KSAN īpašums līdz tās Pircēja pilnīgai samaksai. Pircējs apņemas glabāt minēto Produkciju atsevišķi no līdzīgas produkcijas. Ja tas ir atļauts ar Pircēja uzņēmējdarbības vietas likumu, KSAN patur īpašumtiesības uz Produkciju, pat ja tā bija apstrādāta vai sajaukta ar citu produkciju (pagarināta īpašumtiesību paturēšana).

10. Lielgabarīta konteineru (IBCs) un palešu izmantošana

Ja piegāde ir veicama, izmantojot vairākkārtējas izmantošanas lielgabarīta konteinerus vai paletes (kurus nodrošina KSAN vai KSANa uzņemtais loģistikas aģents/pārvadātājs), Pircējam ir jāsaglabā minētie lielgabarīta konteineri (IBCs) un paletes līdz brīdim, kad KSAN vai KSAN pilnvarotā persona paņems tos atpakaļ un Pircējam ir jānodrošina lielgabarīta konteineru (IBCs) un palešu atgriešana daudzumā un kvalitātē, ne sliktākā kā Produkcijas piegādes brīdī. Gadījumā, ja lielgabarīta konteineri vai paletes netiek atdoti atpakaļ KSAN un to vērtība pēc atsevišķās starp KSAN un Pircēju noslēgtās rakstveidā vienošanās netiek ielikta Produkcijas vērtībā, Pircējs apņemas atlīdzināt KSAN lielgabarīta konteineru (IBCs) un palešu vērtību lai KSAN varētu nopirkt tādus pašus (ne sliktākā kvalitātē nekā bija pazudušie un atbilstošajā daudzumā).

11. Starpniecība, piemērojamais likums un strīda izskatīšanas vieta

11.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas no šī Līguma vai tā sakarā, Puses risinās pārrunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas vienoties pārrunu ceļā, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kura skar šo līgumu, tā spēkā esamību, no tā izrietošās civiltiesiskas attiecības starp Pusēm, vai jebkāda cita veida saistīta ar Līgumu, vai ar starp Pusēm bijušajām, esošajām un nākamām civiltiesiskām attiecībām tiek nodota izskatīšanai Rīgas arbitrāžai, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, latviešu valodā.

11.2. Vispārējie noteikumi kopā ar apstiprināto pasūtījumu, kā arī starp Pusēm parakstītās rakstveida vienošanās, kas ir saistītas ar attiecīgo pirkuma darījumu (turpmāk tekstā – Līgums) regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem (ar attiecīgajiem grozījumiem), kā arī Konvenciju par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu.

12. Vispārējo noteikumu spēka esamība

12.1 Pircējs pieņemot KSAN akceptu savam pasūtījumam apliecina, ka viņš ir iepazinies ar šiem Vispārējiem Noteikumiem un piekrīt tiem un apņemas tos ievērot. Tai skaitā bet neierobežoties pircējs piekrīt kavējuma procentu apmēram un šķīrējtiesas klauzulai. Minēto piekrišanu apliecina fakts, ka KSAN norāda uz šiem Noteikumiem pasūtījuma akceptā, kā arī šie noteikumi ir izvietoti KSAN mājas lapā.

12.2 Ja viens vai vairāki Līguma noteikumi ir atzīti par spēkā neesošiem vai nepiemērojamiem, tad šīs noteikums nepieciešamības gadījumā ir jāgroza vai jālikvidē tādā veidā, lai Līgums būtu likumīgs un izpildāms, kā arī neietekmētu citu šā Līguma noteikumu likumību un izpildāmību.

13. Tiesību nodošana

KSAN jebkurā laikā var nodot Līgumu izpildei vienai no savām filiālēm.

14. Papildus pakalpojumi

Vispārējie noteikumi ir piemērojami arī papildus pakalpojumiem, kurus KSAN sniedz Pircējiem sakarā ar Produkcijas piegādi.

15. Prioritāte

Jebkura konflikta gadījumā noteikumi, kas ir atspoguļoti KSAN apstiprinātajā pasūtījumā, vai citās rakstveida vienošanās, ir augstāks juridiskais spēks nekā Vispārējiem noteikumiem.
Lietderīgas ķīmijas tabulas un konverteri mūsu bibliotēkā
Piereģistrējieties un iegādājieties ķīmijas produktus online
Demo versija ķīmisko produktu kalkulators

Tekniskais atbalsts

E-pasts
Temats
Problēma